REACH

 Mis on REACH?

 

18.detsembril 2006 võttis Euroopa Ühendus (EÜ) vastu uue kemikaale reguleeriva määruse, mis jõustus 1. juuni 2007:
 
See Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).
Määruse originaalversioon on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, see on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.
REACH määrus kohustab importjat/tootjat registreerida aineid, mida toodetakse/imporditakse enam kui 1 tonn aastas.
Detailset informatsiooni REACH määruse nõudmistest ja tingimustest ning REACH ainete registreerimisest saab saada Euroopa Kemikaaliameti ning REACH kasutajatoe veebilehtedelt.
 
Kuidas saame aidata?
 
TTÜ Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboris on võimalik teostada ainete registreemise analüütilised testid vastavalt REACH määruse nõuetele. Vajalikud analüütilised testid on kirjeldatud Euroopa Kemikaaliameti juhendis „Guidance for identification and naming of substances under REACH“. Nende hulgas on:
 
  • Optilise aktiivsuse määramine (Information on optical activity)
  • Spektraalne analüüs

           –   Ultravioletne-nähtav spekter (Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrum)

           –   Infrapunane spekter (Infrared Spectroscopy (IR) spectrum)
           –   Tuumamagnetresonantsspektrid 1H ja 13C (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) spectra)
           –   Massispekter (Mass Spectroscopy (MS) spectrum)
  • Kromatograafilised analüüsid
           –    Kõrgeefektiivne vedelik kromatograafia UV-Vis detekteerimisega (High performance liquid chromatography with
                UV-Vis detection)
           –    Gaaskromatograafia leek- ja massdetektoriga (Gas chromatography with flame-ionisation (FID) and mass-
                 spectrometric (MS) detection)
  • Aruanne inglise keeles sisaldab testide tulemused koos analüütiliste meetodite kirjeldusega